Årsmelding 2016 - 115. virkeår

"Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst" 1 Kor 3,6
Vi takker Gud at vi får være hans barn og tjenere i Hans vingård. Vi gleder oss over veksten Gud gir. Samtidig kjenner vi på lengselen etter sterkere vekst og at flere må bli frelst.

Møter og arrangement

 • Søndagsmøter. En følger i hovedsak prekentekstene som er satt opp i Den norske kirke. Oppslutning på møtene er i snitt som de siste årene. Antall nattverddeltakere er i snitt 66,4.
 • Lørdagsmøter. Betania Ung har ansvar for disse.
 • Formiddagstreff. Gjestetalere og forsamlingens egne medlemmer deltar som talere. I snitt 19 personer samles siste tirsdag i måneden. Sommeravslutningen var lagt til Laberget leirsted. 28 deltagere.
 • Møteuker. Joseph Birgersson, elev ved Fjellheim Bibelskole deltok på møteuken i januar. Per Ove Aarseth, forkynner i hovedstyret og journalist i Utsyn, deltok på møteuken i oktober. Oppslutningen på denne møteuken var betydelig lavere enn tidligere år.
 • Sang- og musikkmøter. Te Deum deltok på Påsken i ord og toner. Ungdommer i Betania Ung arrangerte Syng med oss kveld i april. Cantaremos hadde ansvar for Vi synger julen inn.
 • Medlemsmøter. Fokus på Naturlig Menighetsutvikling og Arbeid blant innvandrere. Medlemsmøtene ble lagt til søndag etter formiddagsmøtet.
 • Vår- og julebasar. Innbragte netto kr 145.868. Forhåndssalg av hovedlotteriet synes å bli mer og mer krevende.
 • Strikkekafé. Strikket gevinster til julebasaren som ble loddet ut gjennom salg av julekalender. Dette innbrakte kr 15.000,-.
 • Bli-kjent treffene. Samlet mellom 15 og 25 annenhver torsdag til sosialt samvær med mat, spill, konkurranse, en kort presentasjon av den kristne tro med påfølgende samtale. Solrun og Svein Hyldmo, som har hatt hovedansvaret for samlingene, ba seg løyst fra oppgaven ved årsskiftet. Styrettakker for tjenesten.

Barn og unge

Søndagsskole og juniorgruppe er forsamlingens hovedarena for trosopplæringen for barn og unge. Gjennom arbeidet i Tweens på KVT for 4.-8. klasse kommer en i kontakt med flere barn og unge som ikke har noen tilhørighet i en kristen forsamling. Conzept samler ungdommer fra 9.kl. De har hatt sine samlinger i heimen. Barn og unge som av økonomiske grunner ikke kunne reise på leir eller delta på andre kristne aktiviteter, har mottatt støtte fra Misjonsforsamling. Det vil i 2017 bli utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema for ordningen.

Det er satt av midler til dette i budsjettet.

Forkynnere

Talere fra NLM Midt-Norge (ansatte og frivillige), forkynnere i Hovedstyrets tjeneste, ledere ved Hovedkontoret, lærer ved Fjellheim Bibelskole, medlemmer i Betania Ung og hovedforsamlingen har deltatt på lørdag- og søndagsmøtene. Forsamlingsleder har talt på nær halvparten av søndagsmøtene.

Dåp og konfirmasjon

Ni barn, to ungdommer og én voksen er dette året døpt i Betania. Flere av dem er innvandrere fra Kamerun og Kongo. Siden 1997 er 53 døpt i forsamlingen. Bønnekortet med 25 navn på barn i alder 0-15 år er en påminnelse om å be og vise omsorg for dem. Én ungdom fra Kongo ble konfirmert.

Arbeid blant innvandrere

Flere innvandrere har funnet sin plass i forsamlingen og blitt medlemmer. Gjennom Bli-kjent treffene og samarbeid med Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) kommer vi i kontakt med en stor gruppe. Personlig relasjon til den enkelte kan ikke overvurderes. Det er behov for flere som kan bygge disse relasjonene.

Samlivskurs

Kurset er et samarbeid mellom Betel, Salem, Trondheim Frikirke og Betania. På vårsemesteret deltok 26 par derav tre ektepar fra Betania som hadde fått kurset som bryllupsgave fra forsamlingen. På høstsemesteret var det påmeldt 23 par. Styret ser på dette kurset som en viktig investering i å styrke ekteskapet. Det oppleves berikende å stå sammen med andre menigheter i Trondheim om dette arbeidet.

Bibelgrupper og foreninger

Fire nye bibelgrupper er innmeldt: Ruts døtre, Mustiqa, Holy Readers og Disippelliv.

Foreningene Amen og Debora ble nedlagt. Det er 16 registrerte bibelgrupper/foreninger i Misjonsforsamlingen. I tillegg er det fem grupper som bare er registrert i Betania Ung.

Livsnære grupper

Det ble i februar gjennomført en spørreundersøkelse, utarbeidet av NaMu, blant 30 av forsamlingens medlemmer. Resultatet viste at blant åtte kvaliteter som kjennetegner en sunn og voksende menighet, var utrustende lederskap og varme relasjoner områder vi er sterkest på. Livsnære grupper er vårt svakeste område. Gjennom samtaleopplegg for smågruppene, tema i forkynnelsen og innslag på enkeltmøter har styret satt fokus på betydningen av livsnære relasjoner og grupper. Dette vil også i 2017 være et fokusområde for styrets arbeid.

Informasjon

Hjemmesiden er fornyet. Den er mer mobilvennlig. Det er gjort vedtak om innkjøp av info-skjerm som plasseres ved utgangen i storsalen. Løpende informasjon om arbeidet vil bli lagt ut. I tillegg vurderes det å inngå avtale med NLM sentralt om å bli knyttet til en felles informasjonskanal for hele NLM. Avisannonser for ordinære søndagsmøter vil fra 01.01.17 bli kuttet ut. Dette av økonomiske grunner samt liten nytteverdi.

Utsendinger

Det har vært utsendinger i Peru, Etiopia, Tanzania, Mongolia, Kina-regionen og Indonesia.

Skoler og barnehage

Vi har hatt besøk fra Spiren barnehage. BetaniaUng har deltatt på samlinger på Rødde folkehøgskole. Alle 6-åringer som sluttet ved Spiren fikk et gratis årsabonnement på Superblink fra Betania. Tweens har sine aktiviteter på KVT.

Gjenbruksbutikk

Flere fra forsamlingen har også dette året deltatt på Gjenbruksbutikken på Saupstad. Gjennom dette arbeidet kommer en i kontakt med mange som ikke har noen tilhørighet i kristen forsamling. Butikken er en viktig inntektskilde i NLMs arbeid.

Betania-bygget

Det er behov for utvendig oppussing av bygget. Styret har vært i kontakt med ulike firma for å få kostnadsoverslag. Saken er ikke ferdigbehandlet.

Økonomi

Samlet driftsinntekt ble kr 1 725 978 (budsjett 1 695 000). Driftskostnadene ble kr 410.642,- (budsjett kr 396.000,-). Det er overført kr 1.277.794,- (budsjett kr 1.300.000,-) til NLMs Giverkontor. Betania Ung har bidratt med kr 400.463,- gjennom sitt misjonsprosjekt. Hjertelig takk!

 

Det er opprettet Vipps konto for gaver.

 

Det er fattet vedtak om at abonnementet for fasttelefonen sies opp fra 01.01.17 og at vaktmester får økonomisk kompensasjon etter NLMs regulativ for bruk av privat mobiltelefon.

 

Eva Huse, autorisert regnskapsfører, fører regnskapet.

Utleie av Betania

Peniel Eritreisk Kristent Fellesskap har inngått leieavtale om bruk av storsalen til møter søndag ettermiddag, samt brukt av enkeltrom til bønnemøter, komitearbeid og øvelse på ukedager. Flere leier også kjellerstuen til festsamlinger i forbindelse med dåp. Utleien har i 2016 gitt en inntekt på kr 94.750.

Tjenestegrupper

Styret er takknemlig for de mange tjenestegrupper som har et spesielt ansvar for enkeltområder i virksomheten: formiddagstreff, omsorgsgruppe, bli-kjent treff, forbedergruppe, huskomité, festkomiteer, pyntegruppe, møteledergruppe, forsangere og musikere, nattverdgruppe, møteverter, teknikere lyd og bilde, søndagsskole- og juniorledere, ledere i Conzept, Tweens, BetaniaPosten, brannvernleder.

Ansatte

Ewa og Kenth Björklund er vaktmester.

Johannes Selstø er forsamlingsleder i 100 prosent stilling.

Andreas Gjøra var fram til 30. juni tilsatt i 20 prosent prosjektstilling 2016 som barne- og ungdomsarbeider.

Marta Elísabet Ingólfsdóttir ble 1. september ansatt i et 30 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider i Region Midt-Norge. En del av stillingen brukes i bu-arbeidet i forsamlingen.

Heimlov

Anne Marie Lein døde 26. januar, 105 år. Bente Hyldmo døde 22. april, 45 år. Vi lyser fred over deres minne.

Styret

Har hatt 9 møter og behandlet 104 saker. Det har vært ett fellesmøte med møteledegruppen. Representant fra styret i Betania Ung har fast plass i styret uten stemmerett.

Sigurd Veie har vært fast medlem etter Bjørn Kero, som høsten 2015 flyttet til Namsos.

Fokusområder fremover

 • Livsnære grupper
 • Barnefamilier
 • Innvandrerarbeid

Takk

Styret vil takke den enkelte for fellesskap i tjenesten. Takk for forbønn. Sammen takker vi Gud for hans nåde og kall til å tjene ham.

 

Knut Ståle Nygård
Formann
 
Sigurd Veie
Nestformann
 
Christian Frøystad
 
Marit Kløve
 
Ingebrigt Meisingset
 
Johannes Selstø
Forsamlingsleder

Familiebibelskole i Kenya

Vi har vært så heldige å få være med på Teft familie, som er en familiebibelskole i Kenya. Bibelskolen holder til på den norske tomta som NLM har i Nairobi. Tilsammen har vi vært 7 familier på bibelskolen.18.05.2019
Anita Andås, Johanna Kristoffersen og Hallvard Øystese.

Påsken i ord og toner

I år var det Betania Ung som hadde ansvaret for gjennomføringen av Påske i ord og toner, søndag 7. april. Betania-lokalet var nesten fullsatt.09.04.2019
Til toppen