1.2 En del av NLM, ressurser, forpliktelser og rettigheter

Betania Misjonsforsamling er en liten del av den store organisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband.

Følgende er først noe informasjon som er hentet fra NLMs nettsider www.nlm.no 01.09.2006, men er ikke ordrett gjengitt. Deretter følger noen refleksjoner om hva dette betyr for oss i form av ressurser vi nyter godt av, forpliktelser og rettigheter som vi har.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er tilknyttet Den norske kirke, men er en fri organisasjon med Jesu siste befaling som utgangspunkt: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende". (Matteus 28,18b-20)

Organisasjonen ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. Da Kina måtte forlates etter 2. verdenskrig, skiftet navnet fra Kinamisjonsforbundet til dagens navn. NLM er i dag en av Europas største misjonsorganisasjoner.

NLMs visjon er "Verden for Kristus", - vi vil arbeide for at Bibelens budskap skal formidles og bli tatt imot av alle mennesker i Norge og alle steder på jorden.

Norsk Luthersk Misjonssamband har omkring 200 misjonærer som er aktive i et omfattende misjonsarbeid i elleve land i tre verdensdeler, Afrika, Asia og Sør-Amerika. Først og fremst er det evangeliet som skal bringes til unådde folkeslag, men hjelpearbeid innen helse, jordbruk og skole er også en del av misjonærenes virkemidler for å nå mennesker med Bibelens budskap.

 

I Norge har vi et omfattende arbeid med rundt 3 000 foreninger og forsamlinger fordelt på 16 kretser. Vi har barnelag, juniorklubber, ungdomslag, kor, misjonsforeninger, kvinneforeninger og mannsforeninger. Alene eller sammen med andre driver vi 25 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. I tillegg har vi 33 leirsteder, 38 barnehager og fire nærmiljøsentra. NLM-eide Lunde Forlag AS og Lynor AS produserer bøker, kassetter, cd-er og videoer/DVD. Gjennom Norea Mediemijon og en rekke lokalradioer drives et omfattende radioarbeid. Vi gir ut bladet Utsyn og gratismagasinet Yapa. I tillegg driver vi ungdomsportalen Dittparadis.no, med nettmagasinet Frukt. I samarbeid med Norea Mediemisjon og Indremisjonsforbundet driver vi Superblink, en medieklubb for barn.

 

NLMs hovedkontor:              Sinsenveien 25, 0572 Oslo
                                               Tlf.: 22 00 72 00, Faks.: 22 00 72 03
                                               E-post: hovedkontoret@nlm.no

 

Hovedkontoret består av:      Generalsekretariatet, giverkontoret, heimesekretariatet,                                                      informasjonsavdelingen, misjonssekretariatet, NLM Ung                                                   avdeling og økonomiavdelingen.

 

BMF hører altså inn under en av de 16 kretsene: Trøndelag krets som omfatter Sør- og Nord-Trøndelag. Kretsen ledes av kretssekretæren, og et styre og en barne- og ungdomsnemnd som er valgt på kretsens årsmøte.

 

Kretsadministrasjonen og vår forsamlingsleder er samlokalisert i:

                                               Fjordgt. 50, 7010 Trondheim
                                               Tlf.: 73 83 58 30, Faks.: 73 83 58 40

                                               E-post Trøndelag krets: trondelag nlm.no

                                               E-post forsamlingsleder: joselsto@nlm.no

 

NLM-organisasjonen totalt har en rekke ressurser og virkemidler som vi i større eller mindre grad har fordeler av, blant annet:

  • Forkynnere som kan besøke oss, gi oss ny informasjon og inspirasjon.
  • Profilering av organisasjonen i forskjellige media, blant annet egne media som nevnt ovenfor.
  • Støtte i form av beslutninger i åndelige/læremessige spørsmål, og i form av personer som har hatt anledning til å gå dypere inn i dette enn de fleste av oss.  
  • Skrifter som klargjør NLMs praksis på en rekke viktige områder. Se 6. Liste over vedlegg til håndboken.
  • Blant annet barnehager, skoler, leirsteder og bibelskoler som kommer særlig barn og unge til gode.

 

Hovedledelsen i NLM har med noe av dette også lagt føringer i åndelige/læremessige spørsmål som vi er bundet av, og som heller ikke våre lokale ledere har valgfrihet i forhold til. Mer om dette er skrevet i 3.2. Hva vi er forpliktet på, - verdier og fundament for vår virksomhet.

 

Som del av NLM er vi selvsagt også forpliktet til økonomiske bidrag til det arbeidet som NLM-organisasjonen til sammen driver i inn- og utland. Dette er ikke formalisert som en juridisk forpliktelse, men i hovedsak en forpliktelse i forhold til Gud som oppdragsgiver, og til brødre og søstre som vi står sammen med i en livslang, felles forpliktelse til å "fullføre oppdraget", lokalt og globalt.

 

De rettighetene vi har kan deles i to punkter:

  • Vi kan i en viss grad benytte de ressursene som er nevnt ovenfor.
  • Vi kan gi uttrykk for vårt syn og våre meninger om det vår ledelse på forskjellige nivå gjør, og på den profilering og presentasjon av NLM som disse står for. Formelt foregår dette ved å benytte vår stemmerett i kretsens årsmøte og NLMs generalforsamling. Vi har også rett til å fremme vårt syn linjevei gjennom vår forsamlingsleder, og vi kan kontakte alle ledd og ansvarlige med våre synspunkter. Her som ellers er det slik at vi har et krav på å "bli hørt", men den enkelte av oss har ikke krav på å "få det som vi vil", - vi må akseptere at hver enkelt av oss er et medlem i en stor enhet.
  • Oppdatert
Til toppen