1.3 Kort beskrivelse av virksomheten

Det følgende er en kort oppsummering av hva som foregår i, og med utgangspunkt i, Betania. Det kan imidlertid forekomme perioder der noen av de beskrevne aktivitetene ikke er i gang.

Virksomheten i Betania er uttrykk for et ønske om å bidra til NLMs visjon: "Verden for Kristus". Virksomheten ledes av en forsamlingsleder, ansatt i Trøndelag krets, med daglig ansvar for all virksomhet, og av et valgt styre med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

 

Årsmøtet er høyeste myndighet, og holdes ordinært i løpet av februar hvert år. Her samtales det om arbeidet. Det holdes valg til styret og valgkomitéen, og et antall komitéer blir oppnevnt.

 

Én gang i vårsemesteret og to ganger i høstsemesteret benyttes torsdag kveld (kl.1900) til Medlemsmøte (tidlige kalt kvartalsmøte). I dette møtet samtaler vi om virksomheten. Vi ser på hva vi kan lære av det vi har gjort, og vi ser framover. Spesielle tema med betydning både for forsamlingens indre liv og for det utadrettede arbeidet, blir gjerne tatt opp for hvert møte.

 

I alle møter ser vi på tale og sang/musikk/drama i tjenlige former som samvirkende elementer i en Kristusfokusert, livsnær og utfordrende forkynnelse.

 

Møtet søndag formiddag kl.1100 er forsamlingens hovedmøte. Opptak fra møtet sendes i Radio Sentrum kl.1300 samme dag ut fra ønsket om å nå de som ikke kommer til Betania, - av helsemessige årsaker, eller fordi de (foreløpig) vil ha en "avstand" til det kristne miljøet eller til kristen tro. Vårt ønske og mål er at noen av disse kommer til Betania etter hvert. Under talen er det KnøtteBetania (0-4år), Søndagsskole (4år-4. klassetrinn) og Juniorgruppe (fra 5. klassetrinn) i underetasjen. For de to sistnevnte er undervisning det primære fokus. Det er nattverd 1. søndag hver måned. Barnedåp holdes når foreldrene ber om det. Fordi møtet søndag formiddag er det som samler flest deltakere, og i alle aldere, legges også andre tiltak hvor fellesskapet er særlig viktig, til dette møtet, eksempelvis forbønnshandlinger. Vi ønsker et gjennomgående misjonsfokus, og dette får i enkelte møter spesiell plass.

En gang hver måned kaller vi dette møtet for "Storfamiliemøte". Det innebærer at alle aldre er samlet i salen under møtet, altså ikke eget program for barn i underetasjen. Talen/andakten på disse møtene legges opp med særlig tanke på det store aldersspennet. Det legges også mer vekt enn ellers på innslag med appell til barn, og også der barna deltar aktivt, for eksempel innslag fra Barnesang og/eller barnegospel.

I etterkant av de fleste søndagsmøtene er det enkel "forsamlingskaffe".

 

Ca. to søndager hvert semester kl.1900 har vi arrangement der vi tar opp et spesielt tema, har sangkveld, eller vi sikter mot mennesker som ikke ellers kommer til Betania. Dette kan også være fester med spesielt misjonsfokus, og hvor vi gjerne benytter misjonærer som er på heimeopphold, og vi fokuserer gjerne direkte på arbeidet på én av våre misjonsmarker. Innholdet i disse arrangementene kan variere fra semester til semester.

 

6 ganger per semester arrangeres torsdag kl.1930 "Bibel & Misjon". Her er hovedfokus bibelundervisning. Det er anledning til samtale og spørsmål i etterkant av undervisningen. Møtet avsluttes med enkel servering og sosialt samvær.

 

Annenhver tirsdag kl.1130 arrangeres "Tirsdagstreff" for de som har anledning til å gå på møte på dette tidspunktet. Dette betyr i praksis at de fleste deltakerne er pensjonister. Det er gjort en innsats med besøk og invitasjon til mennesker i nabolaget til Betania, og dette tror vi gir frukter. I tillegg til det åndelige innholdet med tale, sang og musikk, legges det vekt på god servering og sosialt samvær.

 

I tillegg til disse faste møtene, gjennomføres det spesielt planlagte arrangement som møteuker, møter med spesielle tema, konserter/sangmøter, "lavterskel"-arrangement, forsamlingsweekend, eller annet. 

 

Til BMF er det knyttet en rekke misjonsforeninger og bibelgrupper som har sine møter utenom huset Betania. Forholdet til disse er beskrevet i L8. Samspill med foreninger/bibelgrupper og BUF.

 

Vi har to kor for ungdommer og voksne:

Ungdomskoret "Frekvens" som øver mandager 1930. Til dette hører også en dyktig komp-gruppe. Sangvalget spenner over et stort spekter. Koret er avhengig av dyktig dirigent og pianist, og dette er ikke alltid lett å skaffe. Det legges vekt på åndelig og sosialt fellesskap i tillegg til det musikalske. Koret synger på møter både i og utenom Betania. Dette koret har eget styre og regnskap.

"Prosjektkoret" hvor sangglade personer og musikere fra "ungdom til alderdom" kan være med. De øver hver 3. onsdag kl.1930. Også dette koret er avhengig av dyktig leder/dirigent og musikere. Koret øver inn et verk eller et antall sanger til et fåtall opptredener ved slutten av hvert semester. I prinsipp besluttes hvert semester om koret skal videreføres. Også her er åndelig og sosialt fellesskap viktig.

 

Betania har et omfattende barne- og ungdomsarbeid. Dette er en selvfølge fordi vi har et opplæringsansvar både for de som er døpt i Betania, og for alle andre barn som kommer til oss. Vi har en ansatt BU-leder som har hovedfokus på dette arbeidet. Han har forsamlingslederen som sin nærmeste overordnede. (Det kan være perioder der vi ikke har BU-leder).

 

KnøtteBetania, Søndagsskolen og Juniorgruppen er allerede nevnt.

 

Vi har Conzept på fredager kl.1800. Conzept er for barn fra skolestart og til og med 10. klassetrinn. Da ønsker vi at de begynner i Betania Ungdomsforening (BUF). Conzept er delt i to grupper etter alder. I tillegg til et godt åndelig innhold, legges det vekt på aktiviteter med appell til denne gruppen, og på trygt og godt sosialt miljø.

 

Betania Ungdomsforening har sine møter lørdag kl.1930. Hovedfokus: Forkynnelse, livsnære tema, bønn, mat, sosialt samvær. BUF har eget styre som planlegger og gjennomfører sitt eget program. Det er også knyttet flere bibelgrupper til BUF. BUF er underlagt BMFs ledelse i åndelige/læremessige spørsmål, samt når det gjelder koordinering av tidspunkter for arrangement, se 2.1 Organisasjonskart med kommentarer, og 0.2 Hva håndboken omfatter. Forholdet til BUF og Spiren barnehage.

 

Betania har en rekke aktiviteter for barn og ungdom der sang og musikk er fellesnevner i flere av dem, i tillegg til åndelig og sosialt fellesskap:

Barne-/familiesamlinger er for barn under skolealder, sammen med mor/far eller en annen voksen, annenhver onsdag 1730. Også her er sang én av de aktuelle elementene. Også annet er aktuelt, avhengig av ledere og foreldre.

 

Barnegospel for de som har begynt i skolen, annenhver onsdag på samme tid som Barnesang.

Barnesang og barnegospel har felles andakt og kveldsmat som avslutning.

 

Omsorgsgruppen gjør et viktig arbeid med besøk til de som av helsemessige årsaker ikke kan være sammen med oss i Betania. Dette er et diakonalt arbeid som innebærer omsorg både for sjel og legeme.

 

Forsamlingslederen er, etter avtale, tilgjengelig for samtale og sjelesorg. Også andre som den enkelte måtte ha tillit til, kan spørres om dette.

 

Innsamling av økonomiske midler er også en viktig del av virksomheten. Dette er en forutsetning for arbeidet lokalt, i Norge og i de 11 land der NLM har misjonærer.

 

BetaniaPosten går til nåværende og tidligere medlemmer i Betania, og til andre som ønsker å få den. I tillegg til å være et meldings-/nyhetsorgan, legges det vekt på artikler som er byggende for fellesskapet og det store oppdraget vi har.

  • Oppdatert
Til toppen