3.2 Hva vi er forpliktet på - verdier og fundament for vår virksomhet

Etter som Betania er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband, er alle ledere hos oss forpliktet på verdier og fundament som er fastlagt av NLMs sentrale ledelse.

 Dette kommer særlig til uttrykk i følgende vedlegg til håndboken, se 6. Liste over vedlegg til håndboken:

  • NLMs grunnregler.
  • "VERDIDOKUMENT. Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband" Vedtatt av NLMs hovedstyre 27.08.2005".
  • Håndbok for misjonærer og heimearbeidere i NLM, utgitt 1996/1998.

 

Det følgende gjengir noen hovedpunkter fra disse dokumentene:

  • NLM bygger sitt arbeid på "Den hellige skrift" og "Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse". Bibelen er overordnet. Bekjennelsens autoritet ligger i at den er avledet av Bibelen, og gir et samlet uttrykk for kirkens lære slik vi møter den i Bibelen.
  • NLMs formål er "å utbre Guds rike" i samsvar med visjonen "Verden for Kristus". Av dette følger at vi er forpliktet til å formidle evangeliet slik at mennesker kan bli frelst og kan leve som Jesu disipler. Dette gjelder både i våre nære omgivelser og over hele jorden.
  • Alle virksomheter i NLM skal ha en styringsenhet med ansvar for driften i samsvar med offentlige lover og forskrifter, og i samsvar med formålet for virksomheten og NLMs grunnregler.
  • NLM ser det som viktig å ha en god og nær oppfølging av alle medarbeidere. Alle ledere har ansvar for å skape trygghet og gode arbeidsforhold for den enkelte medarbeider som bidrag til at hver enkelt kan ta i bruk sine nådegaver og sin menneskelige og faglige utrustning. I dette ligger også at det skal tas hensyn og vises omsorg for den enkelte medarbeiders livssituasjon.
  • Både ansatte og frivillige medarbeidere representerer i varierende grad både Betania og NLM som helhet. Det forventes lojalitet i forhold til bestemmelser som er fattet, respekt og samarbeidsvilje overfor andre medarbeidere, samt en livsførsel som er i samsvar med NLMs forståelse av Bibelen.

I tillegg foreligger det en rekke dokumenter som angir hvilke praktiske konsekvensene dette skal ha for oss i en rekke situasjoner. En oversikt over dette er gitt i 6. Liste over vedlegg til håndboken. De som ikke kan finne seg til rette med dette i forhold til Bibelen og sin egen samvittighet, kan ikke ha en lederfunksjon hos oss.

 

Vi har også en økonomisk forpliktelse som er omtalt i 1.2. En del av NLM, - ressurser, forpliktelser og rettigheter. 

  • Oppdatert
Til toppen