3.3 Våre langsiktige, overordnede mål og arbeidsmåter

Mål og arbeidsmåter skal være i samsvar med visjonen, og med verdier og fundament som vår virksomhet er bygd på.

Ut fra dette har vi følgende langsiktige mål:

 • Barn og ungdom i vår forsamling skal bli vunnet for Kristus og bli bevart hos han gjennom ungdomstiden til voksen alder.
 • Voksne skal ha en sunn kristen vekst og gå inn i tjeneste for Gud og medmennesker som hverdagsvitner, frivillig medarbeidere, og noen som ansatte i en kristen organisasjon.
 • Forsamlingen skal vokse i antall ved at nye mennesker vinnes for Kristus og legges til gjennom medlemskap, og på sikt går inn i en aktiv tjeneste.
 • Formidle misjonsinformasjon fra NLMs arbeid, og formidle kallet til tjeneste i Norge og på NLMs misjonsmarker.
 • Økning i innsamlede midler til NLMs arbeid utenom vår egen forsamling.
 • Forsamlingsmedlemmer som opplever glede, tilhørighet og en sunn "stolthet" og forpliktelse i forhold til Betania og NLM, og som bryr seg om og ønsker å tjene hverandre.
 • Å vinne personer med annet språk og annen kultur i byen vår for Kristus, er en utfordring vi vil ta opp til vurdering. Vi vil klarlegge om dette er et område vi, ut fra alle relevante hensyn, skal satse på.
 • Å være en del av det kristne arbeidsfellesskapet i Trondheim, og bidra til at dette er forankret i Bibelens ord, og gjerne preget av verdier som NLM står for.
 • Vedlikeholde og forbedre huset Betania slik at det til enhver tid er egnet for vår virksomhet, eventuelt finne nye lokaler hvis situasjonen skulle tilsi det.

 

For å oppnå dette vil vi benytte følgende arbeidsmåter:

 • Kristusfokusert, livsnær forkynnelse av hele Bibelens budskap gjennom tale, sang/musikk/drama og andre tjenlige virkemidler.
 • Planmessig barne- og ungdomsarbeid med hovedfokus på formidling av bibelkunnskap, kristen tro og misjon, i et trygt og utviklende sosialt miljø.
 • Opplæring for voksne knyttet til skrifter i Bibelen, og til sentrale tema i kristen lære og kristent liv.
 • "Lavterskel"-arrangement der vi ønsker å møte mennesker som ikke har et avklart forhold til Jesus Kristus. Vi ønsker, med rammer og innhold, å møte disse menneskene der hver enkelt er i sitt eget liv og gi dem mulighet til å se at nettopp der ønsker Jesus å møte dem.
 • Aktiv bruk av lokalradio for både å inkludere medlemmer som ikke har mulighet til å komme til Betania, og for å nå mennesker som ennå ikke ønsker eller tør å komme til huset vårt.
 • Bredt engasjement fra frivillige medarbeidere som skal oppleve støtte, opplæring, oppmuntring og takknemlighet for den tjenesten de gjør.
 • Diakonalt arbeid for å ivareta personer, primært i vår egen forsamling, som, av ulike grunner, ikke har anledning til å delta i våre arrangement.
 • Hensiktsmessig samarbeid med andre kristne menigheter/forsamlinger i Trondheim.
 • Forsamlingsleder, styre og andre ledere som sammen:
  • er tydelige og ryddige i åndelig og praktisk ledelse.
  • ser en viktig oppgave i å legge til rette for at alle medarbeidere skal fungere best mulig.
  • går foran som gode eksempler på en åpen, inkluderende og lyttende holdning. 
 • Oppdatert
Til toppen