Dåp i Betania Misjonsforsamling

Ved dåpen får vi del i frelsen og vi blir tatt inn i den kristne kirke. Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir evig salighet til alle som tror. Dette er Guds ord og løfte.

Dåp er en høytidelig handling, og det skal ikke være tilfeldig hva som skjer på en slik dag. I Betania Misjonsforsamling av NLM gjennomfører vi dåpen etter ritualene i NLMs ordning for dåp, som ligger tett opptil ordningen som brukes i Den norske kirke.

 

Etter dåpshandlingen utstedes det en dåpsattest som bekrefter at dåpen er gjennomført i samsvar med Den evangelisk-lutherske bekjennelse. Forsamlingen har ansvaret for at kopi av dåpsattesten blir arkivert, og for til en hver tid å ha oversikt over hvem som er døpt i forsamlingen. 

 

Betania Misjonsforsamling forplikter seg til å legge til rette for at den døpte får opplæring i den kristne tro. Det gjøres primært gjennom det ordinære barne- og ungdomsarbeidet i forsamlingen.

Medlemskap i kirkesamfunn

NLM er ikke et trossamfunn, og Betania Misjonsforsamling av NLM er heller ikke en menighet i juridisk forstand. Våre medlemmer står fritt i forhold til sin kirkesamfunnstilhørighet. Derfor er det heller ingen automatikk når det gjelder innmeldelse i et kirkesamfunn.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har fått godkjent en veiledning som sikrer ryddige forhold med tanke på dåpshandlinger i forsamlingene. Dette betyr at når vi har dåp i våre forsamlinger vil det ikke være noe problem å melde barnet inn i statskirken.

Praktiske forhold

Vi anbefaler at den som ønsker å bli døpt / foreldre tar kontakt i god tid for å avtale når dåpen skal finne sted. Ved barnedåp anbefaler vi dåp før barnet er tre måneder gammelt. Det blir ført dåpssamtale med barnets foreldre/foresatte (barnedåp) før dåpshandlingen, eller samtale med den som ønsker å bli døpt (voksendåp).

 

Hvor det er sykdom eller noe annet som er til hinder for at dåpen kan skje i forsamlingens nærvær, kan den forrettes på et annet egnet sted. I disse tilfeller anbefales den/de døpte til forsamlingens forbønn. Dette skjer ved et offentlig møte så snart som mulig etter dåpen.

Faddere

Når et barn skal døpes, velger foreldrene faddere. De vil gjerne ha faddere som kan følge det i oppveksten og være en voksenperson som bryr seg om barnets beste. Derfor er det en tillitserklæring å bli spurt om å være fadder.

 

Fadderens oppgave

Ordet fadder av avledet av det latinske «compater», som betyr «med-far». En fadder påtar seg en ansvarsfull oppgave. Fadderen skal for det første være vitne om at barnet er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige ånds navn. For det andre har fadderen et medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Dessuten skal fadderen be for barnet og hjelpe det til å være med i kristent fellesskap. I en sum skal fadderen hjelpe barnet til å bli hos Kristus når det vokser opp.

 

Barnets oppvekst

En fadder påtar seg et langtidsoppdrag. Fadderen skal følge barnet gjennom oppveksten, og vise det kjærlighet og omtanke. Fadderansvaret kan for eksempel følges opp ved å gi barnet en barnebibel, gi et abonnement på et kristent barneblad, besøke barnet eller sende det en hilsen på dåpsdagen, oppmuntre foreldrene til å ta med barnet på kristne møter, og sende det på leir, barneforening og søndagsskole. Faddere kan også selv tilby seg å ta barnet med på møter.

 

Fadder-fakta

  • Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere som har fylt 18 år.
  • Som faddere velges personer som ønsker at barnet skal bli opplært i den evangelisk-lutherske tro.
  • Foreldrene kan ikke være faddere.
  • Forsamlingsleder har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene.
  • Navnet på fadderne blir ført opp på dåpsattesten.
  • Oppdatert
Til toppen