Betania Ungs lover

§1 NAVN
Lokallagets navn er Betania Ung.

§2 BEKJENNELSE OG TILHØRIGHET
Betania Ung er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), region Midt-Norge,
NLM Ung og Betania Misjonsforsamling, Trondheim av NLM og er forpliktet på Bibelen, den
evangeliske-lutherske kirkes bekjennelse, grunnregler for NLM og vedtekter for NLM ung.

§3 FORMÅL
Betania Ungs formål er å arbeide for å utbre Guds rike blant barn og unge nasjonalt og
internasjonalt, ved å lære dem den treenige Gud å kjenne og gjøre Jesus kjent som Veien, Sannheten
og Livet. Dette gjøres i samsvar med regionens lover, misjonsforsamlingens regler, NLMs grunnregler
og NLM Ungs vedtekter. 

§5 MEDLEMMER 

Enhver kristen ungdom som er enig i foreningens formål, kan bli medlem. Medlemsopptak kan skje fortløpende hele året, og medlemskontingenten gjelder ut året. 

§5 VALG OG KONSTITUERING AV STYRE

Styret består av 5-fem medlemmer inkludert lederen. I tillegg til styret skal 1. varamedlem delta på ordinære styremøter. I denne gruppen på 6-seks personer bør det være minst 2-to av hvert kjønn.

Styremedlemmer og varemedlemmer velges for 1-ett år av gangen. Styret konstituerer seg selv etter hvert valg.


§6 STYRETS ANSVAR 

Styret har ansvar for å lede Betania Ungs virksomhet. På årsmøte legger styret fram årsmelding og årsregnskap for foregående år til godkjenning. Regnskap skal revideres innen årsmøtet.


§7 LOVENDRINGER 

Forandringer av disse lover kan bare foretas på årsmøtet med 2/3-to-tredjedels flertall av de tilstedeværende medlemmer. Forslag om slik forandring sendes til styret, som legger det fram for foreningen minst en måned før årsmøtet. 

 

§8 ENDRING AV LOVENE

Endring av lovene må ikke komme i strid med grunnreglene for NLM og vedtektene for NLM Ung.

Til toppen