Ordning for nattverd

Avskrift av “Nattverd” fra “ORDNINGER Dåp og nattverd. Salving og forbønn for syke.” Vedtatt av NLMs hovedstyre juni 2004.

Hva er nattverden?

Nattverden er et nådemiddel. Gjennom synlige midler gir Gud oss sin usynlige nåde.

I nattverden får vi del i Jesu legeme som ble brutt til døden for oss, og i hans blod som ble utgydt til syndenes forlatelse (Matt 26,26-28; 1 Kor 10, 16).

Etter Jesu eget ord holder vi nattverd til minne om hans liv, død og oppstandelse (1 Kor 11, 24-25).

Nattverden er et samfunnsmåltid hvor Guds folk forkynner for hverandre det felles frelsesgrunnlag vi har - Jesu forsoning (1 Kor 11, 26; 10, 17).

Nattverden er en forsmak på det himmelske nattverdmåltid hvor frelste syndere skal “sitte til bords sammen med Abraham, Isak og Jakob” (Matt 8, 11; 26, 29).
Fri nattverd

Troende mennesker har rett til å samles om nattverdbordet også uten at det skjer ved en gudstjeneste eller under ledelse av noen prest. Når vi samles slik, kaller vi det gjerne fri nattverd. Da gis det vanligvis også anledning til bønn og vitnesbyrd.

Noen praktiske råd

Arrangeres det egne nattverdmøter på bedehuset eller i et annet forsamlingslokale, vil vi anbefale at det velges en eller flere menn som deler ansvaret for å lede disse samlingene. Disse må ha godt vitnesbyrd for lære og liv. Nattverd kan også arrangeres der en samling av troende er blitt enige om det. Legges nattverdfeiringen til et vanlig foreningsmøte, er det naturlig at foreningslederen eller en annen som har foreningens tillit leder nattverdmøtet.


Finn en bestemt dag for nattverdmøtene og la de være regelmessige. Ved å bruke nattverden styrkes både den enkelte kristne og fellesskapet.


Nattverdforvaltningen skal skje på en verdig måte. Sørg for å tilrettelegge alt i god tid før samlingen. F.eks kan lederen sitte ved et bord foran forsamlingen eller alle sitter rundt et bord. Det er viktig at den ytre rammen er med å gjøre nattverdmøtet til en høytidsstund.


Nattverdvin bør kjøpes inn og brukes i nattverdsamlingen. Som brød kan det enten brukes oblater eller annet brød.


Ved innbydelse til nattverd må det understrekes at nattverden er for de som bekjenner Jesus som sin frelser.
I samvær hvor barn er til stede, må det unngås at de opplever et press til å bli med til nattverd. Barnets foreldre/foresatte må vurdere om deres barn skal være med. Her må det vises visom og sjelesørgerisk holdning. Det kan også være aktuelt å velsigne barna.


Nattverdhandlingen

Før selve nattverdmåltidet bør en synge en passende sang/salme. Lederen kan så holde en kort tale eller si noen ord i tilknytning til et bibelvers. Han kan også be én eller to av deltakerne om å lede i bønn.

1 Lederens innlening
(bokmål)
Når vi nå er samlet til nattverd, vil vi legge hverandre på hjertet Jesu ord da han sa: Dette er mitt legeme som blir gitt for dere — Og dette er mitt blod som blir utøst for dere til syndenes forlatelse. Vi skal tro disse ord slik de står skrevet i vår Bibel, og ta dem til hjertet. La oss så sammen takke Gud for sås stor en gave, elske hverandre av et rent hjerte, og med alt Guds folk ha trøst og glede i Jesus Kristus, vår Herre.

2 Instiftelsesordene
(bokmål)
(fra 1 Kor 11, 23-26):
For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg! For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.

1 Innleiingsord ved leiaren
(nynorsk)
Når vi no er samla til nattverd, vil vi leggje kvarandre på hjarte Jesu ord då han sa: Dette er min lekam, som er for dykk — Og dette er mitt blod som vert utrent for dykk til forlating for syndene. Vi skal tru desse orda slik dei står i vår Bibel, og ta dei til hjarte. La oss saman takke Gud for denne store gåva, elske kvarandre av eit reint hjarte og saman med alt Guds folk ha trøyst og glede i Jesus Kristus, vår Herre.

2 Innstiftingsorda
(nynorsk)
(frå 1 Kor 11, 23-26):
For eg har fått frå Herren det som eg óg har gjeve over til dykk, at Herren Jesus, den natta då han vart sviken, tok eit brød, takka, braut det og sa: Dette er min lekam, som er for dykk.Gjer dette til minne om meg! Like eins tok han kalken etter kveldsmåltidet og sa: Denne kalken er den nye pakt i mitt blod. Gjer dette, så ofte som de drikk av han, til minne om meg! For så ofte som de et dette brødet og drikk denne kalken, forkynner de Herrens død, til dess han kjem.

3 Nattverdmåltidet
Etter innstiftelsesordene gir lederen brødet til sidemannen/medhjelperen og sier:
Dette er Jesu legeme.
På samme måten gjør han også med vinen og sier:
Dette er Jesu blod.

Nattverdgjestene sier så det samme når de sender brødet og vinen til sidemannen.
Mens brødet og vinen går rundt mellom deltakerne, kan en synge, gjerne litt dempet.
Medhjelperne passer på at ingen blir forbigått, men at alle får brødet og vinen tilsendt.
Så sant mulig, bør det etter selve natterdhandlingen gis anledning til bønn, vitnesbyrd og forbønn.

Lederen:
(bokmål)
Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss med det og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.

(nynorsk)
Den krossfeste og oppstandne Jesus Kristus har no gjeve oss sin heilage lekam og sitt dyre blod. Ved det har han gjort soning for alle våre synder. Han styrkje oss med det og halde oss oppe i ei sann tru til det evige liv.

Forslag til avslutning

Sangvers Alle reiser seg og tar hverandre i hendene.

Kom, la oss kjærlig vandre Og legge hand i hand.
Og holde av hverandre I dette trengsels land! Som barn vi være må.
På veien ikke stride. Guds engler ved vår side Som søsken med vil gå.
(Sangboka nr. 565 vers 3)

Ber sammen Herrens bønn.

Lederen
- lyser velsignelsen

(bokmål)
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løste sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Amen.

eller

Må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!
Amen.

(nynorsk)
Herren velsigen deg og vare deg.
Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig.
Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.
Amen.

eller

Må så vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærleik og Den Heilage Andens samfunn vere med dykk alle!
Amen.

Til toppen